Shutouts

Shutouts

1.

7

SO

2.

6

3.

1

4.

1